✆ 888 090 755 info@wypozyczalnia-tomczyk.pl
Adres: ul. Katowicka 104, 41-250 Czeladź

Warunki wynajmu

Obowiązują oddzielne warunki wynajmu rusztowań elewacyjnych oraz pozostałego sprzętu budowlanego.

 

Ogólne warunki wynajmu rusztowania

1.

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy najmu rusztowania mają zastosowanie do wszelkich umów najmu rusztowania (zwanych dalej „Umową”) zawieranych przez Tomasz Tomczyka wykonującego działalność gospodarczą pod firmą: Tomasz Tomczyk (ul. Ligonia 33/9, 40-036 Katowice, NIP: 6252277678) i stanowią integralną część Umowy.
 2. Przez rusztowanie (przedmiot najmu) na potrzeby niniejszych Ogólnych Warunków Umowy rozumie się rusztowania, rusztowania jezdne, dźwigary, daszki, zadaszenia tymczasowe, kładki tymczasowe, siatki ochronne oraz inne przedmioty stanowiące wraz z rusztowaniem funkcjonalną całość.

2.

 1. Wynajmujący zobowiązuje się oddać Najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony w Umowie, a Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu umówiony czynsz.

3.

 1. Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym oraz konfiguracją rusztowania oraz nie wnosi pod tym względem żadnych zastrzeżeń, chyba, że co innego wynika z pisemnych oświadczeń złożonych najpóźniej w momencie podpisania protokołu odbioru.

4.

 1. Najemca zobowiązuje się do użytkowania rusztowania z zachowaniem należytej staranności, w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, przepisami prawa, z zachowaniem obowiązujących procedur, w tym procedur BHP, PPOŻ, a także zgodnie z instrukcjami producenta, jak również wyłącznie w miejscu określonym w umowie oraz przez osoby posiadające aktualne, wymagane prawem kwalifikacje.
 2. Najemcy nie wolno dokonywać w rusztowaniu jakichkolwiek zmian, w szczególności usunięcia, wymiany elementów rusztowania lub zamontowania dodatkowych elementów. Wynajmującemu przysługuje wyłączne prawo dokonywania napraw rusztowania.
 3. Najemca zobowiązany jest do przeprowadzana okresowych przeglądów rusztowania w okresie najmu.
 4. Najemca nie jest uprawniony, bez zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, do przeniesienia na osoby trzecie całości lub części praw przysługujących mu z Umowy.
 5. Najemca nie jest uprawniony do ustanawiania na przedmiocie najmu (rusztowaniu) i w stosunku do niego jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich, w szczególności nie jest uprawniony do oddania go osobie trzeciej do korzystania pod jakimkolwiek tytułem prawnym.
 6. Najemca, z zastrzeżeniem istnienia odmiennych uzgodnień pomiędzy stronami, nie jest uprawniony do wykorzystywania rusztowania w celach reklamowych lub informacyjnych. W przypadku dokonania odmiennego zastrzeżenia określonego w zdaniu poprzedzającym, postanowienia §8 ust. 1 pkt. a) nie stosuje się.
 7. Najemca, z zastrzeżeniem istnienia odmiennych uzgodnień między stronami, wyraża zgodę, aby rusztowanie było wykorzystywane przez Wynajmującego w celach reklamowych/informacyjnych.

5.

 1. Strony wraz z rozpoczęciem najmu podpiszą protokół odbioru rusztowania, stwierdzający datę i godzinę oddania rusztowania do używania, szczegółowy skład rusztowania, stan rusztowania. Brak zastrzeżeń wyrażonych w protokole odbioru rusztowania oznacza akceptację składu oraz stanu
 2. Strony w związku z zakończeniem najmu rusztowania podpiszą protokół zwrotu rusztowania, stwierdzający datę i godzinę zwrotu rusztowania, szczegółowy skład zwracanego rusztowania, stan rusztowania, w tym stan techniczny oraz zabrudzenie, wszelkie ubytki. Ostateczna ocena stanu technicznego oraz składu zwracanego rusztowania odbywa się w siedzibie Wynajmującego, w okresie późniejszym, tj. 14 dni od dnia podpisania protokołu zwrotu.
 3. Odmowa podpisania protokołu odbioru/zwrotu lub też stawianie innych przeszkód utrudniających jego podpisanie przez Najemcę oznacza wyrażenie zgody na treść protokołu stwierdzoną jednostronnie przez Wynajmującego. Odmowa podpisania, względnie stawianie innych przeszkód podpisaniu protokołu odbioru przez Najemcę, stanowi podstawę dla odstąpienia od Umowy przez Wynajmującego bez wypowiedzenia (w trybie natychmiastowym).

6.

 1. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z używaniem, w tym montażem i demontażem rusztowania.
 2. Najemca ponosi odpowiedzialność za zachowanie w stanie kompletnym i niepogorszonym wszystkich elementów rusztowania oraz ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia rusztowania, niezależnie od jego przyczyny, w okresie trwania umowy najmu, a także po przekroczeniu okresu najmu wskazanego w Umowie.
 3. W zakresie odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę rusztowania Najemca odpowiada za działania i zaniechania wszelkich osób, którymi posługuje się pod jakimkolwiek tytułem, tak jak za działania i zaniechania własne.
 4. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wobec pracowników Najemcy lub osób z nim związanych podobnymi stosunkami prawnymi (np. umowa o dzieło, umowa zlecenia), a także wobec osób trzecich powstałe podczas używania przedmiotu najmu.
 5. Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o wszelkich stwierdzonych wadach, ubytkach, uszkodzeniach jakiegokolwiek elementu rusztowania.
 6. Wynajmujący uprawniony jest do dokonania, w każdym czasie, kontroli rusztowania, w szczególności jego wykorzystywania zgodnie z postanowieniami Umowy/Ogólnymi Warunkami Umów oraz jego konserwacji.
 7. Najemca w razie przekroczenia terminu zwrotu rusztowania zobowiązany jest do uiszczenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z rusztowania w wysokości wynagrodzenia ustalonego w Umowie. Wynajmujący uprawniony jest do dochodzenia na zasadach ogólnych wynagrodzenia przewyższającego wynagrodzenie za bezumowne korzystanie wskazane w zdaniu poprzedzającym.

7.

 1. W przypadku zwrotu zabrudzonego rusztowania, Wynajemca we własnym zakresie wyczyści rusztowanie za dodatkowym wynagrodzeniem w wysokości 100 zł za mycie 100m2
 2. Najemca, w przypadku zlecenia Wynajmującemu usługi transportu, zobowiązany jest ponieść koszty transportu rusztowania w wysokości wskazanej w Umowie.

8.

 1. Najemca zapłaci Wykonawcy karę umowną w następujących przypadkach:
  1. umieszczenia na rusztowaniu reklamy lub oznaczeń identyfikacyjnych w okresie najmu (jak również po okresie najmu w przypadku dalszego używania rusztowania) w wysokości 100 zł netto za każdy stwierdzony przypadek zajęcia 1m2 rusztowania pod reklamę lub oznaczenie,
  2. dokonania samowolnej ingerencji przez Najemcę w rusztowanie (jakikolwiek element rusztowania), w szczególności poprzez wymianę elementów rusztowania– w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przypadek,
  3. uszkodzenia, utraty lub zniszczenia elementu rusztowania, w zależności od rodzaju elementu/elementów rusztowania, w wysokości zgodnej z cennikiem Wynajmującego stanowiącym integralną część umowy – zamieszczonym pod Ogólnymi Warunkami Umów,
  4. opóźnienia w zwrocie wynajętego rusztowania za każdy dzień opóźnienia w wysokości 100 zł za każde wynajęte 100m2 rusztowania, a w przypadku wynajęcia mniejszej powierzchni rusztowania niż 100 m2 w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia,
  5. wypowiedzenia/odstąpienia od umowy bez okresu wypowiedzenia (w trybie natychmiastowym) przez Wynajmującego z przyczyn leżących po stronie Najemcy w wysokości 25% wynagrodzenia przysługującego Wynajmującemu zgodnie z zawartą umowa.
 2. Wynajmujący może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych w niniejszej Umowie kar umownych.
 3. Wysokość kary umownej naliczonej z tytułu wskazanego w ust. 1 pkt. d maksymalnie wynieść może kwotę 20.000 zł na każde wynajęte 100 m2 W przypadku wynajmu ilości rusztowania nie będącej wielokrotnością 100 m2, maksymalną wysokość kary umownej wylicza się proporcjonalnie uwzględniając kwotę ujętą w zdaniu poprzedzającym.

9.

 1. Najemca zobowiązany jest do uiszczania Wynajmującemu wynagrodzenia powiększonego o 23% podatek VAT, należnego na podstawie Umowy oraz niniejszych Ogólnych Warunków Umowy, stwierdzonego fakturą VAT.
 2. Wynajmujący wystawia fakturę VAT za cały okres najmu, zaś w przypadku okresu najmu dłuższego niż 1 miesiąc, Wynajmujący wystawia fakturę VAT za każdy pełen miesiąc najmu rusztowania z wyjątkiem ostatniego miesiąca najmu.
 3. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktur VAT bez podpisu Najemcy.
 4. Termin płatności należności stwierdzonych wystawioną fakturą VAT wynosi 7 dni od daty wystawienia faktury VAT, chyba że w Umowie postanowiono inaczej.
 5. Najemca uiszcza należność stwierdzoną fakturą VAT na rachunek bankowy Wynajmującego.
 6. Za dzień zapłaty uważa się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunek bankowy Wynajmującego.
 7. Wynajmującemu przysługuje prawo do potrącenia wymagalnych roszczeń względem Najemcy z kaucją, o której mowa w §10.

10.

 1. Umowa nie może zostać rozwiązana przed upływem terminu na jaki została zawarta, z wyjątkiem możliwości wypowiedzenia umowy bez okresu wypowiedzenia (w trybie natychmiastowym) przez Wynajmującego w następujących przypadkach:
  1. Najemca używa rusztowania w sposób sprzeczny z przeznaczeniem rusztowania, instrukcjami producenta, niezgodnie z przepisami prawa, bez zachowania obowiązujących procedur, jak również przez osoby nieposiadające aktualnych, wymaganych prawem kwalifikacji,
  2. Najemca doprowadza do powstania uszkodzeń, ubytków lub zmian jakiegokolwiek elementu rusztowania, niezależnie od przyczyny,
  3. Najemca narusza, pomimo uprzedniego ostrzeżenia, postanowienie Umowy lub Ogólnych Warunków Umów,
  4. Najemca zalega z płatnościami za okres dłuższy niż 7 dni,
  5. Najemca używa rusztowania w innym miejscu, aniżeli wskazane w Umowie,
  6. Najemca odmawia lub stawia przeszkody podpisaniu protokołu odbioru rusztowania.
 2. W przypadku rozwiązania Umowy, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego, najpóźniej w terminie 2 dni, zwrotu rusztowania Wynajmującego. W przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązku wskazanego w zdaniu poprzedzającym, Wynajmujący jest upoważniony do usunięcia rusztowania z miejsca jego używania na koszt i ryzyko Najemcy. Najemca zobowiązany będzie w takim przypadku w szczególności do poniesienia kosztów transportu i demontażu rusztowania.

11.

 1. Uiszczenie kaucji określonej w Umowie stanowi warunek jej skutecznego zawarcia.
 2. Kaucja zabezpiecza pokrycie należności z tytułu Umowy przysługujących Wynajmującemu w dniu zwrotu rusztowania (m. in. kosztów przywrócenia rusztowania do należytego stanu, kosztów nabycia utraconych, zniszczonych itp. elementów rusztowania, kosztów mycia zabrudzonego rusztowania, należności z tytułu naliczonych kar umownych, należności z tytułu wykonania usługi transportu).
 3. Kaucja podlega zwrotowi Najemcy w terminie 7 dni od dnia zwrotu rusztowania, po potrąceniu należności przysługujących Wynajmującemu, o których mowa w ust. 2. Na żądanie Najemcy Wynajmujący przedstawi kalkulację pokrytych należności.

12.

 1. Strony obowiązane są do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej strony umowy o wszelkich zmianach danych adresowych lub danych identyfikujących. W przypadku uchybienia wskazanemu obowiązkowi korespondencja wysłana pod wcześniej wskazane dane adresowe/identyfikujące będzie uznana za doręczoną skutecznie.
 2. Wszelkie ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją Umowy poddane zostaną pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby Wynajmującego.
 3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
 5. W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

elementcena/sztuka
Rama stalowa250 zł
Podest drewniany180 zł
Podest komunikacyjny650 zł
Drabina200 zł
Stężenie100 zł
Dolne mocowanie stężenia20 zł
Poręcz pojedyncza60 zł
Poręcz czołowa80 zł
Burta drewniana podłużna55 zł
Burta drewniana poprzeczna40 zł
Stopa ramy50 zł
Łącznik kotwiący35 zł
Śruba z uchem10 zł
Złącze krzyżowe25 zł
Słupek poręczy z uchwytem na deskę burtową75 zł
Rama czołowa200 zł

 

Ogólne warunki wynajmu sprzętu budowlanego/ogrodniczego

1.

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy najmu sprzętu budowlanego/ogrodniczego mają zastosowanie do wszelkich umów najmu sprzętu budowlanego lub ogrodniczego (zwanych dalej „Umową”) zawieranych przez Tomasza Tomczyka ( NIP: 6252277678) i stanowią integralną część Umowy.
 2. Przez sprzęt budowlany lub ogrodniczy („przedmiot najmu”) na potrzeby niniejszych Ogólnych Warunków Umowy rozumie się narzędzia i urządzenia wraz z osprzętem i wyposażeniem dodatkowym oraz inne przedmioty stanowiące wraz ze sprzętem funkcjonalną całość.

2.

 1. Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym Przedmiotu Najmu i uznaje go za sprawny i nadający się do umówionego użytku oraz, że nie wnosi pod tym względem zastrzeżeń, chyba, że co innego wynika z pisemnych oświadczeń Najemcy złożonych najpóźniej w momencie podpisania protokołu odbioru.
 2. Najemca oświadcza, że otrzymał oraz zapoznał się z instrukcją Przedmiotu Najmu i zna zasady prawidłowego i bezpiecznego użytkowania oraz konserwacji Przedmiotu Najmu.
 3. Wynajmujący zobowiązuje się do udzielenia Najemcy niezbędnych instrukcji w zakresie ujętym w ust. 2.

3.

 1. Najemca zobowiązuje się do używania Przedmiotu Najmu z zachowaniem należytej staranności, w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, przepisami prawa, z zachowaniem obowiązujących procedur, w tym procedur BHP, a także zgodnie z instrukcjami producenta, jak również wyłącznie w miejscu określonym w umowie oraz przez osoby posiadające – o ile jest to wymagane – aktualne, wymagane prawem kwalifikacje.
 2. Najemcy nie wolno dokonywać w Przedmiocie Najmu jakichkolwiek zmian czy też przeróbek.
 3. Wynajmującemu przysługuje wyłączne prawo dokonywania napraw Przedmiotu Najmu.
 4. Najemca zobowiązany jest do dokonywania bieżącej kontroli stanu Przedmiotu Najmu, w tym bieżącej konserwacji oraz czyszczenia sprzętu.
 5. Najemca nie jest uprawniony, bez zgody Wynajmującego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, do przeniesienia na osoby trzecie całości lub części praw przysługujących mu z Umowy.
 6. Najemca nie jest uprawniony do ustanawiania na Przedmiocie Najmu i w stosunku do niego, jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich, w szczególności nie jest uprawniony do oddania go osobie trzeciej do korzystania pod jakimkolwiek tytułem prawnym.
 7. Najemca, z zastrzeżeniem istnienia odmiennych uzgodnień pomiędzy stronami, nie jest uprawniony do wykorzystywania Przedmiotu Najmu w celach reklamowych lub informacyjnych. W przypadku dokonania odmiennego zastrzeżenia określonego w zdaniu poprzedzającym, postanowienia §7 ust. 1 a) nie stosuje się.
 8. Najemca, z zastrzeżeniem istnienia odmiennych uzgodnień między stronami, wyraża zgodę, aby Przedmiot Najmu był wykorzystywany przez Wynajmującego w celach reklamowych/informacyjnych.

4.

 1. Strony wraz z rozpoczęciem najmu podpiszą protokół odbioru Przedmiotu Najmu, stwierdzający datę i godzinę oddania Przedmiotu Najmu do używania, oznaczenie Przedmiotu Najmu oraz ewentualnie inne ustalenia oraz uwagi.
 2. Strony w związku z zakończeniem najmu rusztowania podpiszą protokół zwrotu Przedmiotu Najmu, stwierdzający datę i godzinę zwrotu, oznaczenie Przedmiotu Najmu, stan Przedmiotu Najmu, w tym stan techniczny oraz zabrudzenie, wszelkie ubytki. Ostateczna ocena stanu technicznego oraz wizualnego zwracanego Przedmiotu Najmu odbywa się w siedzibie Wynajmującego, w okresie późniejszym, tj. 3 dni od dnia podpisania protokołu zwrotu.
 3. Odmowa podpisania protokołu odbioru/zwrotu lub też stawianie przez Najemcę innych przeszkód utrudniających jego podpisanie oznacza wyrażenie zgody na treść protokołu stwierdzoną jednostronnie przez Wynajmującego. Odmowa podpisania, względnie stawianie przez Najemcę innych przeszkód podpisaniu protokołu odbioru stanowi podstawę dla odstąpienia od Umowy przez Wynajmującego bez wypowiedzenia (w trybie natychmiastowym).

5.

 1. Najemca ponosi odpowiedzialność za zachowanie w stanie kompletnym i niepogorszonym Przedmiotu Najmu z wyjątkiem zużycia wynikającego z prawidłowego korzystania oraz ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Najmu, niezależnie od jego przyczyny, w okresie trwania umowy najmu, a także po przekroczeniu okresu najmu wskazanego w Umowie w razie braku zwrotu Przedmiotu Najmu.
 2. Najemca odpowiada za działania i zaniechania wszelkich osób, którymi posługuje się pod jakimkolwiek tytułem, tak jak za działania i zaniechania własne.
 3. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wobec pracowników Najemcy lub osób z nim związanych podobnymi stosunkami prawnymi (np. umowa o dzieło, umowa zlecenia), a także wobec osób trzecich powstałe podczas używania Przedmiotu Najmu.
 4. Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego – najpóźniej w terminie 3 dni – poinformowania Wynajmującego o wszelkich stwierdzonych wadach, ubytkach, uszkodzeniach jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Najmu.
 5. Wynajmujący uprawniony jest do dokonania, w każdym czasie, kontroli Przedmiotu Najmu, w szczególności jego wykorzystywania zgodnie z postanowieniami Umowy/Ogólnych Warunków Umów oraz jego konserwacji.
 6. Najemca w razie przekroczenia terminu zwrotu Przedmiotu Najmu zobowiązany jest do uiszczenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z Przedmiotu Najmu w wysokości wynagrodzenia za najem ustalonego w Umowie. Wynajmujący uprawniony jest do dochodzenia na zasadach ogólnych wynagrodzenia przewyższającego wynagrodzenie za bezumowne korzystanie wskazane w zdaniu poprzedzającym.

6.

 1. W przypadku zwrotu zabrudzonego Przedmiotu Najmu, Wynajmujący we własnym zakresie wyczyści Przedmiot Najmu za dodatkowym wynagrodzeniem w wysokości 100 zł netto.
 2. Najemca, w przypadku zlecenia Wynajmującemu usługi transportu, zobowiązany jest ponieść koszty transportu Przedmiotu Najmu w wysokości wskazanej w Umowie.

7.

 1. Najemca zapłaci Wykonawcy karę umowną w następujących przypadkach:
  1. umieszczenia na Przedmiocie Najmu reklamy lub oznaczeń identyfikacyjnych w wysokości 50 zł za każdy stwierdzony przypadek,
  2. dokonania samowolnej ingerencji przez Najemcę w Przedmiot Najmu, w szczególności zmiany lub przeróbki Przedmiotu Najmu, w wysokości 300 zł za każdy stwierdzony przypadek,
  3. opóźnienia w zwrocie Przedmiotu Najmu za każdy dzień opóźnienia w wysokości dwukrotności dobowego czynszu,
  4. wypowiedzenia/odstąpienia od umowy bez okresu wypowiedzenia (w trybie natychmiastowym) przez Wynajmującego z przyczyn leżących po stronie Najemcy w wysokości 25% wynagrodzenia przysługującego Wynajmującemu zgodnie z zawartą umową.
 2. Wynajmujący może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych w niniejszej Umowie kar umownych.
 3. Wysokość kary umownej naliczonej z tytułu wskazanego w ust. 1 pkt. c maksymalnie wynieść może kwotę wskazaną w ust. poniższym.
 4. W przypadku kradzieży Przedmiotu Najmu względnie utraty z innej przyczyny lub całkowitego zniszczenia Przedmiotu Najmu (uszkodzenia w stopniu uniemożliwiającym naprawę bądź czyniącym ją nieuzasadnioną ekonomicznie), Najemca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego kwoty odpowiadającej wartości sprzętu w terminie 7 dni od dnia wystawienia noty obciążeniowej przez Wynajmującego.
 5. W przypadku uszkodzenia Przedmiotu Najmu, Najemca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów naprawy oraz czynszu najmu sprzętu za okres jego pozostawania w naprawie.

8.

 1. Najemca zobowiązany jest do uiszczania Wynajmującemu wynagrodzenia powiększonego o 23% podatek VAT, należnego na podstawie Umowy oraz niniejszych Ogólnych Warunków Umowy, stwierdzonego fakturą VAT.
 2. Wynajmujący wystawia fakturę VAT za cały okres najmu, zaś w przypadku okresu najmu dłuższego niż 1 miesiąc, Wynajmujący wystawia fakturę VAT za każdy pełen miesiąc najmu z wyjątkiem ostatniego miesiąca najmu.
 3. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktur VAT bez podpisu Najemcy.
 4. Termin płatności należności stwierdzonych wystawioną fakturą VAT wynosi 7 dni od daty wystawienia faktury VAT, chyba że w Umowie postanowiono inaczej.
 5. Najemca uiszcza należność stwierdzoną fakturą VAT na rachunek bankowy Wynajmującego.
 6. Za dzień zapłaty uważa się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunek bankowy Wynajmującego.
 7. Wynajmującemu przysługuje prawo do potrącenia wymagalnych roszczeń względem Najemcy z kaucją, o której mowa w §10.
 8. Wynajmującemu nie przysługuje wynagrodzenie (czynsz najmu) za okres pozostawania sprzętu w naprawie, o ile potrzeba naprawy sprzętu wyniknęła z przyczyn za które Najemca nie ponosi odpowiedzialności.

9.

 1. Umowa nie może zostać rozwiązana przed upływem terminu na jaki została zawarta, z wyjątkiem możliwości wypowiedzenia umowy bez okresu wypowiedzenia (w trybie natychmiastowym) przez Wynajmującego w następujących przypadkach:
  1. Najemca używa Przedmiotu Najmu w sposób sprzeczny z przeznaczeniem, instrukcjami producenta, niezgodnie z przepisami prawa,  bez zachowania obowiązujących procedur, jak również przez osoby nieposiadające aktualnych, wymaganych prawem kwalifikacji,
  2. Najemca doprowadza do powstania uszkodzeń, ubytków Przedmiotu Najmu lub dokonuje zmian, przeróbek w Przedmiocie Najmu,
  3. Najemca narusza, pomimo uprzedniego ostrzeżenia, postanowienie Umowy lub Ogólnych Warunków Umów,
  4. Najemca zalega z płatnościami za okres dłuższy niż 7 dni,
  5. Najemca używa Przedmiotu Najmu w innym miejscu, aniżeli wskazany w Umowie,
  6. Najemca odmawia lub stawia przeszkody podpisaniu protokołu odbioru Przedmiotu Najmu.
 2. W przypadku rozwiązania Umowy, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego, najpóźniej w terminie 2 dni, zwrotu Przedmiotu Najmu Wynajmującemu. W przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązku wskazanego w zdaniu poprzedzającym, Wynajmujący jest upoważniony do usunięcia Przedmiotu Najmu z miejsca jego używania na koszt i ryzyko Najemcy. Najemca zobowiązany będzie w takim przypadku w szczególności do poniesienia kosztów transportu Przedmiotu Najmu.

10.

 1. Uiszczenie kaucji określonej w Umowie stanowi warunek jej skutecznego zawarcia.
 2. Kaucja zabezpiecza pokrycie należności z tytułu Umowy przysługujących Wynajmującemu w dniu zwrotu Przedmiotu Najmu (m. in. kosztów przywrócenia Przedmiotu Najmu do należytego stanu, kosztów nabycia utraconych, zniszczonych itp. Elementów, części Przedmiotu Najmu, kosztów mycia zabrudzonego Przedmiotu Najmu, należności z tytułu naliczonych kar umownych, należności z tytułu wykonania usługi transportu).
 3. Kaucja podlega zwrotowi Najemcy w terminie 7 dni od dnia zwrotu Przedmiotu Najmu (chyba, że ustalenie wysokości należności, o których mowa w ust. 2 wymaga dłuższego czasu), po potrąceniu należności przysługujących Wynajmującemu, o których mowa w ust. 2. Na żądanie Najemcy Wynajmujący przedstawi kalkulację pokrytych należności.

11.

 1. Strony obowiązane są do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej strony umowy o wszelkich zmianach danych adresowych lub danych identyfikujących. W przypadku uchybienia wskazanemu obowiązkowi korespondencja wysłana pod wcześniej wskazane dane adresowe/identyfikujące będzie uznana za doręczoną skutecznie.
 2. Wszelkie ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją Umowy poddane zostaną pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby Wynajmującego.
 3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
 5. W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.